دعوا و فحش کاری در کنفرانس نیروهای اپوزیسیون در واشنگتن

جنگ و دعوا و فحش کاری در کنفرانس اتلاف نیروهای اپوزیسیون در واشنگتن،در این سخنرانی کریم عبدی که خود را نماینده عرب های ایران می داند، خواهان چند زبانه شدن ایران است و آشکارا خواهان تجزیه ایران شد که با مخالفت حاضرین جلسه متشنج شد:

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
اینهائی که در غار اصحاب کهف بسر می برند و دم از دمکراسی و سکولاریزم می زنند کافی است فقط یکبار در استادیوم فوتبال تبریز حضور داشته باشند، تا متوجه شوند ، یک من ماست چقدر کره دارد، این رفراندوم هست که نوع و خواست دیگر ملل را تعیین خواهد کرد، حضار در این جلسه هم اگر متولد آزربایجان باشند، فقط حق دارند یک رای نه بیشتر به صندوقهای رای بریزند، و قبل از رفراندوم در آزربایجان، تحمیل کردن نظر خود در خارج به سخنران و قطع غیر دمکراتیک سخنان او نشانگر سطح درک حضار مخالف از دمکراسی است!خفه کردن صدای سخنران با جیغ و داد عین دیکتاتوری است، تخم تجزیه طلبی را پارسی پارسی گویان از مدتها پیش کاشته اند، که امروز در استادیوم های تبریز شکوفه داده. لطفا در لینک زیر می توانید سرکی به تبریز بزنید، بعدا شعار تک ملت سازی پارسی سر دهید.
https://youtu.be/fDX_VCOliZA
عدم انتشار شده: 
false