سهيلا ستاري در باره نهاد ألماني در حمايت از جنبش زنان ابران

او در سالهای اقامتش در آلمان عضو ٢١ نهاد مدنی آلمانی و بین المللی
گردیده و در آنها تا بحال ٢٢ مسئولیت مختلف را بر عهده داشته یا دارد، از آن جمله اند عضو رهبری
نهاد «زنان در علوم طبیعی و تکنیک»، مسئول روابط بین الملل «زنان آکادمیسین آلمانی» یا مسئول
پروژه تکنیکی فعال برای زنان پناهنده و مهاجر از جانب «جامعه زنان مهندسین آلمانی». وی تا کنون
در آلمان برنده ٤ جایزه بمناسبت فعالیتهای اجتماعیش گردیده است. از زمره فعالیتهای فکری ـ

فرهنگی او میتوان به موارد زیر اشاره نمود

معرفی سهیلا ستاری:
متاهل، دارای دو فرزند پزشک، ساکن آلمان، دکترا از دانشگاه وین در زمینه بررسی نقش زنان در
،(Documentation Technical (عرصه و سازمان کار شرکتهای اسناد فنی
مهندس برق و فوق لیسانس مهندسی داده ها از آلمان است. او در سالهای اخیر مدرس
دانشگاههای کلن و کوبلنز بوده و سالهای بسیاری است که در عرصه ای تکنیکی کار مستقلی را
راه اندازی کرده است. او در سالهای اقامتش در آلمان عضو ٢١ نهاد مدنی آلمانی و بین المللی
گردیده و در آنها تا بحال ٢٢ مسئولیت مختلف را بر عهده داشته یا دارد، از آن جمله اند عضو رهبری
نهاد «زنان در علوم طبیعی و تکنیک»، مسئول روابط بین الملل «زنان آکادمیسین آلمانی» یا مسئول
پروژه تکنیکی فعال برای زنان پناهنده و مهاجر از جانب «جامعه زنان مهندسین آلمانی». وی تا کنون
در آلمان برنده ٤ جایزه بمناسبت فعالیتهای اجتماعیش گردیده است. از زمره فعالیتهای فکری ـ
فرهنگی او میتوان به موارد زیر اشاره نمود: نگاشتن کتاب «اندیشه ها و رهیافت های دکتر مصدق
در زمینه برپایی جامعه مدنی در ایران» در سال ٢٠١٠ به زبان آلمانی، نگارش بخشی از کتاب حلقه
گمشده در سال ٢٠١۵ به زبان فارسی، گردآوری و نگارش «تقویمهای زنان» در فاصله سالهای
١٣٨٢ ـ ١٣٧٩ به زبان فارسی، نگارش ٢٩ کتاب تکنیکی دیگر به زبانهای آلمانی و انگلیسی، انتشار
نشزیات در زمینه های زنان و تکنیکی، نگارش بیش از ۵٠ مقاله در زمینه های تکنیکی، زنان و جامعه
مدنی در نشریات و یا سایتهای مختلف به زبانهای فارسی، آلمانی و یا انگلیسی، ایراد بیش از ١٠٠
سخنرانی و مصاحبه در این زمینه ها در مجامع ایرانی، آلمانی و بین المللی، تهیه تکنیکی و مضمونی
برخی سایت های اجتماعی و نیز سایتهای پژوهشی و چند زبانه: «زندگی، کار و پیکار دکتر محمد
مصدق»، «انقلاب مشروطیت ایران» و «همبستگی شهروندان
www.goal-epmts.de
http://goal-epmts.de/load.php?name=Content&pa=show...

 

تیتر مقاله: زنان تکنیکی (شاغل در عرصه تکنیک) درخواست همبستگی مینمایند
Iran: Tech-Frauen fordern Solidarität
https://www.emma.de/artikel/iran-naturwissenschaft...

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: