نابرابری‌های جهانی؛ موضوع «همایش جهانی رسانه‌ها» ۲۰۱۸