ترامپ به هدف خود نزدیکتر میشود/ اوضاع وخیم وقحطی اقتصادی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: