ایران حمایت از عملیات ترکیه علیه پ‌ک‌ک در شمال عراق را تکذیب کرد