قران کتابی پر از تناقض - گفت و گو با دکتر محمد حسین مهرابی

گفت و گویی کوتاه پیرامون کتاب«بررسی موضوعی قرآن» چاپ کانون فرهنگی اندیشه و قلم - سوئد

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: