پایان انتظار و آغاز انتظاری دیگر
15.06.2018 - 15:30

بعداز سە ماە انتظار از زمان اعلام انتخابات پیش از موعد ترکیە اینک کمتر از دە روز بە انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیە باقی ماندە است انتخاباتی کە ١٧ ماە زودتر از موعد خود و در حالت فوق العادە برگزار میشود. از این جهت کە انتخابات پیش روی ترکیە خارج از موضوعات داخلی بر سیاست خارجی و منطقەای تاثیر خواهد گذاشت انتخاباتی هیجان انگیز و حساس می باشد.
پرسشهای زیادی در ارتباط با نتایج انتخابات مطرح است. اگر شخص اردوغان و حزب اول مجددا در قدرت باقی بمانند ترکیە چە مسیری را خواهد پیمود؟ اگر حزب اردوغان در مجلس اکثریت اما خودش از کرسی ریاست جمهوری کنار گذاشتە شود چە خواهد شد؟ اگر اردوغان در قدرت بماند اما حزب او در مجلس در اقلیت قرار گیرد بالانس قدرت چگونە خواهد بود؟
ابتدا باید گفت کە رفتن اردوغان تنها رفتن یک فرد و یا یک حزب نیست بلکە بمنزلە پایان عصر طلایی اسلام سیاسی در آن کشور است کە بیش از ١٥ سال است کە جامعە ترکیە را بە لحاظ اجتماعی و فرهنگی بە عقب راندەاست. زلفو لیوانلی یکی از چهرەهای مطرح و رقیب اردوغان برای سمت شهرداری استانبول گفتە بود کە مادر بزرگ او در دورە عثمانی روسری بسر نداشتە اما دختر او امروز محجبە شدەاست. فضای اجتماعی ترکیە بقدری متحول گشتە کە امروزە حجاب زنان در آن کشور غلیظتر از اکثر کشورهای منطقە است. چندی پیش رئیس مجلس آن کشور اجازە برگزاری نمایشی با حضور زنان در مجلس را نداد.
ظهور اردوغان و ورود بە عرصە قدرت مشابە احمدی نژاد و شکستش مشابە محمدرضاشاە پهلوی خواهد بود. پادشاهی کە در اوج قدرت و شکوفایی اقتصادی بود اما چون فضای سیاسی را محدود کردە بود مورد غضب مردم قرار گرفت. قدرت اقتصادی اردوغان نیز بقمیت از بین بردن دموکراسی نیم بند آن کشور و محدود کردن صدای مخالفان تمام شدەاست.
در سطح خارجی حکومت فعلی ترکیە با بسیاری از کشورهای جهان سرستیز دارد. سیاست منطقەای ترکیە برای هیچکدام از کشورهای منطقە قابل تحمل نیست و همین مسئلە مزید بر بحران داخلی کشور شدەاست. هیئت حاکم با علم از حساسیتهای خارجی و اینکە در آیندە سراغش خواهند گرفت و اینکە اپوزسیون از آمادەگی لازم برای انتخابات زوردرس برخوردار نیست انتخابات را بجلو انداختند.
طبق اکثر نظرسنجیها ائتلاف جمهور کە حزب عدالت و توسعە اردوغان و حزب حرکت ملی در آن جای دارند زیر ٥٠٪ باقی می ماند. ائتلاف ملت نیز کە از سە حزب سعادت، حزب خوب و حزب جمهوری خلق تشکیل شدە است بنابە نظرسنجیها ٤٠٪ میباشد. در این میان حزب دموکراتیک خلقها کە در بیرون از ائتلافها ماندە است در صورت پشت سر گذاشتن سد ١٠٪ی سرنوشت تشکیل دولت را تعیین خواهد کرد. تمام تلاش اردوغان حول شکست حزب ه.د.پ و بازماندن آن حزب در پارلمان است چرا کە در صورت همچون اتفاقی حزب اردوغان در دور اول قدرت را بدست خواهد آورد.
در صورت بە دور دوم افتادن انتخابات رئیس جمهوری ـ نە مجلس ـ آقای محرم اینجە نامزد حزب جمهوری خلق از شانس بیشتری برای مقابلە با آقای اردوغان برخوردار است زیرا احزاب دیگر مخالف اردوغان منجملە حزب دموکراتیک خلقها بە او رای خواهند داد. اما اگر خانم مرال اکشنر نامزد حزب خوب مقابل اردوغان قرار گیرد بسیار بعید است حزب دموکراتیک خلقها بە او رای دهد زیرا سیاست حزب خوب نژادپرستانە و همانند حزب حرکت ملی است کە چندی پیش از آن حزب جدا شدە بود. همچانکە اگر آقای صلاح الدین دمیرتاش مقابل اردوغان قرار گیرد حزب خوب بە او رای نخواهند داد.
بزرگترین نگرانی در جریان پروسە انتخابات امکان تقلب ببهانە حالت فوق العادە در آن کشور است. این نگرانی در قسمت کوردستان وجود دارد و دولت با اعمال ترفندهایی نظیر اینکە ببهانە نبود امنیت مانع رفتن مردم بە پای صندوقهایی رای، ترساندن مردم و تطمیع مردم میباشد. آنچە کە دیروز در شهر سوروچ کە بە کشتە شدن چهار نفر اتفاق افتادە شروع توطئەهای دولت اردوغان بیش نیست.
آغاز انتظار:
انتظار این است کە نتایج انتخابات بە شکست حزب و شخص اردوغان تمام شود. هرچند کە رقابت تنگاتنگ است و یک درصد آرا میتواند سرنوشت دوطرف را مشخص سازد اما بر اساس بسیاری از نظرسنجیها شکست دولت اردوغان در این مرحلە ناممکن نیست. در صورت سقوط دولت او منطقە آرامش نسبی بخود خواهد گرفت، حالت فوق العداە در آن کشور پایان و دموکراسی بە آن کشور بازخواهد گشت.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما