پاسخ به جریان رسانه ای مصطفی آزمایش

شوربختانه نه تنها این باصطلاح جوابیه سراسر کلی گویی، بازی هیجانی و بی ربط بود بلکه در کمال تعجب بیشتر مشابه نوشتارهای روزنامه کیهان بود!
آقایان من با هویت و تصویر واقعی خود این مطلب را نوشتم و جناب آقای پیمان عارف هم با هویت خود منتشر کردند عجیب بود که کیهان وار نوشتید مطلبی که اخیرا ......

پاسخی که بنام یکی از مدیران گروه اینفو صوفی که از مجموعه رسانه ای وابسته به دکتر سید مصطفی آزمایش است به مطلب اینجانب که در سایت وزین ایران گلوبال منتشر شده را در آن سایت خواندم ؛

شوربختانه نه تنها این باصطلاح جوابیه سراسر کلی گویی، بازی هیجانی و بی ربط بود بلکه در کمال تعجب بیشتر مشابه نوشتارهای روزنامه کیهان بود!
آقایان من با هویت و تصویر واقعی خود این مطلب را نوشتم و جناب آقای پیمان عارف هم با هویت خود منتشر کردند عجیب بود که کیهان وار نوشتید مطلبی که اخیرا به امضا شخصی بنام «ش.ک.ت.» رسیده و توسط «پ. ع.» در این پایگاه خبری منتشر شده! در جای جای پاسخ تان هم به تمامی با کلی گویی و تهمت زنی تلاش کردید جوی هیجانی علیه مطلب و نگارنده ایجاد کنید تنها دو مطلب در جوابیه شما قابل پاسخ دادن است:

اول آنجا که اعتراض دارید چرا در مطلب به سوابق آقای محمد رضا روحانی اشاره شده که نمی دانم چگونه چنین اعتراضی را وارد می دانید آیا از مطرح شدن سوابق ایشان بیم دارید یا با داشتن عنوان دهان پر کن یکی از مدیران پایگاه اینفو صوفی آنقدر دانش مطبوعاتی ندارید که بدانید در مطلب اینچنینی بایسته است اشاره ای به پیشینه طرف مقابل شود و دوم نوشته اید در متن به دکتر آزمایش اشاره نشده اما در تیتر شده که گفتنی است که نه تنها در متن هم اشاراتی به مصطفی آزمایش شده بلکه خود متن پاسخی به یکی از حلقه های زنجیره مطبوعاتی حضرتشان در زیر سوال بردن صحت بیانیه های قطب ما جناب آقای حاج دکتر نور علی تابنده و تشکیک در صدق نمایندگان ایشان است.
و اما آخرین نکته :

شما در خط به خط این به اصطلاح جوابیه کوشش کردید دکتر مصطفی آزمایش را یگانه مدافع حقوق دراویش و یگانه مظهر آزادی خواهی معرفی کنید و با یک دو قطبی سازی منتقدان او را سرکوبگر و مخالف آزادی و حقوق انسانی اما باید بگویم من به عنوان یک درویش تنها مطیع اوامر پیر و مرادم هستم در هر شرایطی که صادر شده باشد و این عین تسلیم است که احتمالا خود خوب می دانید ؛

لذا امضای ایشان پای هر بیانیه ای برای من حجت تام است و البته برای اکثریت مطلق فقرا از جمله فرمان ایشان مبنی بر عدم مصاحبه ماذونین و البته در راستای همین دو قطبی سازی کوشش کردید عدم اجرای حکم اعدام اخوی ارجمندمان آقای محمد یاور ثلاث را یک سر برای خود مصادره کنید بدون اشاره به این که تجدید دادرسی و عدم اجرای حکم بخاطر تلاش های سرکار خانم زینب طاهری وکیل محترم ایشان بوده.
غفرالله لنا و لکم
فقیر شرر کنور تبریزی

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: