"ایران ستیزی" گمشو، فقط یک ایران

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
آقای نوری زاده، شما مرتبا قول می دهید که ویدئو گردهمائی را ( البته بدون سانسور ) همین فردا پس فردا جمع و جور کرده و پخش خواهید کرد، که دوباره ویدئوئی از خودتان پخش می کنید، که سرتاپا تعریف و تمجیدهای تعارف مابانه از تک تک حضار در آن جلسه و بطور غیر مستقیم معرفی خودتان بعنوان گرداننده و مدیر جلسه مطرح می فرمائید، و طوری وانمود می کنید که همه حاظران قلبشان به ایران می تپد، یعنی عدالت اجتماعی و حقوق ملتها، آنچنان اهمیتی ندارند، یعنی فقط تقدس حضرت ایران صلی الله علیه و عاشقان اسطوره های کورش و فردوسی محور تجمع بوده، و ارتداد آقای عبدیان و حضور افراد بلندپایه آمریکائی در جلسه، احتملا زمینه ائی فراهم خواهد آورد که ایشاالله به این زودیها تصویر رهبران آینده را در ماه مشاهده خواهیم کرد.
عدم انتشار شده: 
false