همکاری ایران با پیمان شانگهای فشار تحریم‌ها را کاهش می‌دهد؟