عبدالحمید: سیاست‌های کشور باید با توجه به شرایط کنونی جهان تغییر کند