تظاهرات بزرگ کفاشان در باغ سپهسالار تهران با شعارهای: مرگ بر

۲۸ خردادماه: تظاهرات بزرگ کفاشان در باغ سپهسالار تهران با شعارهای: مرگ بر گرانی، دولت بی‌لیاقت مسول بی‌کفایت، تولید بی‌حمایت، دشمن ما همین جاست دروغ میگن آمریکاست و مرگ بر بیکاری

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: