شعله پاکروان: موج بعدی خیزش، جمهوری اسلامی را خواهد برد

ویدئو
شعله پاکروان، کنشگر سیاسی و مدنی سرشناس ایرانی، می گوید براندازی رژیم جمهوری اسلامی با به هم پیوستن و سازمان یافتن حرکت های گوناگون اعتراضی مردم ایران شدنی است.
شعله پاکروان، که با تارنمای ایران گلوبال گفتگو می کرد، گفت مردم ایران در خیزش سراسری دی ماه 1396 به کلیت نظام جمهوری اسلامی "نه" گفتند و دیگر هیچیک از جناح های این رژیم بختی برای کشاندن مردم به سوی خود ندارند. از این رو موج خیزش بعدی مردم این رژیم را از بنیاد برخواهد انداخت.

 

شعله پاکروان، کنشگر سیاسی و مدنی سرشناس ایرانی، می گوید براندازی رژیم جمهوری اسلامی با به هم پیوستن و سازمان یافتن حرکت های گوناگون اعتراضی مردم ایران شدنی است.

شعله پاکروان، که با تارنمای ایران گلوبال گفتگومی کرد، گفت مردم ایران در خیزش سراسری دی ماه 1396 به کلیت نظام جمهوری اسلامی "نه" گفتند و دیگر هیچیک از جناح های این رژیم بختی برای کشاندن مردم به سوی خود ندارند. از این رو موج خیزش بعدی مردم این رژیم را از بنیاد برخواهد انداخت.

شعله پاکروان، که دخترش، ریحانه جباری، به خاطر ایستادگی در برابر تعرض یک مأمور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعدام شد، معتقد است که رژیم جمهوری اسلامی، چنانکه به تازگی بار دیگر در اعدام زندانی سیاسی ـ محمد ثلاث ـ نشان داد، رژیمی جنایتکار و آکنده از فساد است و کمترین ارزشی برای حقوق انسانی ایرانیان قائل نیست.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: