شصت و هشتمین برنامه دکتر افتخاری

راه های « عملی » مبارزه با این رژیم ایران در داخل

برگرفته از: 
برگرفته از یوتوب
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: