حلّاج را

ميرُست خونچكان چو شقائق به خاوران

كَسْ ديد مادران به جگر خار مى كنند؟در پيشگاهِ عدلِ الهى به داورى


بين روز حشر شكوه ز اشرار مى كنند!

      حلّاج  را  دوباره سر دار مى كنند

     بنگر چگونه ميل به ادبار مى كنند!

 

    گوئى نديده اند چو ميرند عاشقان

    در ِراهِ عشق خنده شكر بار مى كنند!

 

    ما كاغذينه جامه به خونآب شسته ايم

   زين داوران  كه ديده  به اقرار  مى كنند!

 

ميرُست خونچكان چو شقائق به خاوران

 كَسْ   ديد  مادران  به  جگر خار  مى كنند؟

 

  در پيشگاهِ  عدلِ  الهى به داورى

بين روز حشر شكوه ز اشرار مى كنند!

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: