درخواست ظریف از آمریکا برای شناسایی حق حاکمیت جمهوری اسلامی