جشن تیرگان، یادآور جانفشانی آرش کمانگیر

ویدئو
جشن تیرگان، در روز تیر از ماه تیر، برابر با روز 13 تیر ماه، یادآور روز حماسی جانفشانی آرش کمانگیر، قهرمان باستانی ایران زمین، برای نگاهبانی از مرزهای ایران است.

 

آن روز بلند تیرگان!

از دامن کوهسار البرز،
میریخت به صخره های تبدار
سوزنده شراره های خورشید
وان قامت دلکش دماوند،
با آنهمه فر و سرفرازی
لرزنده به خود ز بیم و امید.
آن روز غریب محنت انگیز،
پیمانه‌ی بخت شاد خواران،
در چنبر چرخ باژگونه
در شهر همه نشان غم بود....
در ساغر قلب میگساران
جوشنده شرنگ نامرادی
رخساره‌ی مردمان دژم بود
آن روز حدود و مرز ایران،
آزادگی و غرور انسان
در پرش تیر یک کمان بود
میرفت یگانه سربداری
بر مسلخ عشق و پایداری
آوردگهش نه آنچنان بود.
چون شیر که رو کند به نخجیر،
آن سخت کمان آتشین تیر،
کز وحشت ننگ و بیم تحقیر
میجست به کار خوش تدبیر،
میرفت که در پناه یزدان
خود نقش زند نشان تقدیر
بازو بگشاد آن کماندار
رو جانب کوه و آسمان کرد
بدرید سپید جامه بر تن،
سر بر سر صخره ای همی سود
دادار یگانه را ندا داد ....
پژواک بلند خواهش او،
پیچید به قلب کوه البرز
جوشید گدازه‌های سوزان
در سینه‌ی سنگها شتابان
غرید پلنگ خفته در کوه
آهو بچگان ز جان هراسان.
آنگاه ز اوج آسمانها،
ابری چو غبار سر برآورد
توفنده نهاد گرد بادی،
کوبید به چهر کوهساران....
فرهیخته آرش کماندار،
آن گرد نژاده سر افراز
دل بر کف و جان در آستین گفت:
ای یاور و یار پاکبازان،
ای بر دل خسته‌ام تو درمان،
من قاصد افتخار و نورم،
شیراوژن و پر دل و جسورم
جانبازی من چو نیست بازی
بر من تو ببخش سرفرازی....
آنگاه به نام ایزد جان
با یاد وطن خجسته ایران
آن تیر گزیده در کمان کرد
قربان شرف تن و توان کرد
آمیخت همه روان پاکش،
با سختی تیر تیز پران
وان تیر همه روان و جان شد
گویی که روان آرش وتیر
پیچید بهم چو آذرخشی
توفنده و جان شکار و سوزان
بر جانب اهرمن روان شد....
آرش، به فروغ و نور ایمان،
آن روز بلند تیرگان را،
بنوشت به قلب سرخ تاریخ
با خامه‌ی عشق و جوهر جان
بنهاد یکی نشان جاوید
بر سینه‌ی افتخار انسان
یعنی که: زجان گذر توان کرد،
در آتش خشم وکین خطر کرد،
وز بازی آسمان حذر کرد
لیکن دل خود زمهر ایران
هرگز نتوان برید آسان

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
جشن تیرگان
نظر : 
برای جاویدان ماندن جشن تیرگان باید که ایرانیان میهن پرست به حفظ آیران بکوشند ودر برابر سیل ویرانگر جریان چپ و تجزیه طلب و جریان های دینی سازمان های دفاع ملی خود را پایه گذاری کنند.خطر جریانات نامبرده تهدیدی جدی برای همه خاورمیانه است.
بدون شک با فروریزی نظام بدون داشتن سازمان های ملی ایران میدان تاخت و تاز ایران ستیزان خواهد شد.
عدم انتشار شده: 
false
تصویر تبریزی

نظر : 
چکامه آرش کمانگیر، سروده زنده یاد سیاوش کسرائی در لینک زیر

http://www.iranglobal.info/node/18408
عدم انتشار شده: 
false