زندانهای امارات متحده عربی در یمن: تجاوز جنسی وتحقیر زندانیان

مستندات تحقیق ،عکسهائی میباشد که در خلال آن یکی از زندانیها به شرح وشیوه شکنجه پرداخته است(اسیوشییدتد پرس).تحقیقات روزنامه الا خبار چاپ لبنان 20جون 2018خبر گزاری اسیوشیتد پرس تحقیقاتی را انتشار داده است که حاوی دلایلی ازدرون زندانهای امارات متحده عربی در یمن بدست میدهد واخرین این اطلاعات که بتازگی منتشر شده نشان میدهد که بازداشتیها از طرف افسران اماراتی مورد تعرض جنسی قرار گرفته اند تا مجبور شوند اعتراف کنند که با سازمان القاعده ویا داعش همکاری کرده واز انان در جهت منافع امارات در یمن بهره برداری کنند .

اسیوشیتد پرس مجموعه ای از گواهیهای زندانیان راجمع اوری نموده که در انها چگونگی تجاوز جنسی در حق زندانیان شرح داده میشود، این خبر گزاری همچنین عکسهائی را انتشار داده که بتوسط یکی از زندا نیهای زندان بیراحمد در شهر عدن در اختیار این خبر گزاری قرار داده شده است، با انتشار این عکسها وشرح انواع شکنجه در یکی اززندانهای امارات در یمن، میتوان پی برد که دربیست زندان دیگر امارات در یمن چه وضعیتی حکمفرما است.

بر اساس گزارش اسیوشیتد پرس این اقدامات از ماه مارچ گذشته وهنگامی اتفاق افتاد که بازداشتیها به اعتصاب غذا دست زده ودرارتباط با خانواده های خود کوشیدند صدای اعتراضات خودرا بر علیه تجاوزات در زندان به گوش مجموعه های حقوق بشری جهانی برسانند ، در ان روزها پانزده افسر اماراتی با سگهای خود به زندان امده وشروع به شکنجه های جسمی بر علیه زندانیان نمودند ، این شکنجه ها عبارت بود از برهنه خواباندن زندانیان برروی زمین ، وصل کردن کابلهای برق به اعضای تناسلی انها ووارد اوردن شوکهای الکتریکی بر سایر قسمتهای بدن انها ، با این دستاویز که انها تلفنهای دستی خودرا مخفی کرده اند وهر انکسی که اجازه تجاوز به انها نمیداد مورد تجاوز سگهای پلیسی وضرب وشتم قرار میگرفت تا تسلیم شود.

دنیای پنهان شکنجه های گسترده

» صدها نفر بازداشتی یمنی از شکنجه های جنسی وجسمی در زندان احمد واقع در جنوب یمن رنج برده اند» واین گزارش بر اساس مصاحبه هائی انجام گرفته که خبرگزاری اسیوشیتد پرس با هفت نفر از زندانیان انجام داده است وخود دشاندهنده روزنه ای از دنیای گسترده شکنجه وخشونت درون زندانهائی است که امارات متحده عربی در یمن انها را اداره میکند».

در قسمت دیگری از گزارش آمده است :»گواهان شهادت داده اند که نگهبابان یمنی که در خدمت افسران اماراتیها در امده اند انواع شکنجه ها وتحقیر وتوهینها ی جنسی را برعلیه زندانیان بکار میگیرند وبخش دیگری از نگهبانان از این مناظر هولناک فیلمبرداری میکنند :» آنها مرا بدون هیچ اتهامی شکنجه میکردند ، گاها آرزو میکردم که ای کاش اتهامی بمن وارد میکردند که به ان اعتراف میکردم واز شکنجه ودرد راحت میشدم». هدف انها از این شکنجه ها این بود که افراد را وادار کنند تا برای امارات جاسوسی کنند . بنا به گفته یک مسئول امنیتی سابق :» تجاوز جنسی همراه با فیلمبرداری به این دلیل بکار گرفته میشود که زندانی را وادار به جاسوسی به نفع امارات کنند».

یک فرمانده نظامی یمنی اظهارداشت :» هدف ازاین شکنجه ها این است که زندانیان را مجبور کنند تا با داعش والقاعده همکاری کنند ، در حقیقت انها در زندانها ی یمن القاعده وداعش خلق وتربیت میکنند «.

صدها نفربازداشتی درزندان احمد درجنوب یمن ازخشونت جنسی رنج برده اند(اسیوشیتد پرس)

در جنوب یمن بیست ویک بازداشتگاه مخفی وجوددارد

بنا به گفته یک بازداشتی ، :»وی از سال 2016 زندانی میباشد وبارها به این ویا ان زندان مخفی منتقل شده است ، بارها از وی تحقیق بعمل امده ودر خلال این تحقیقات به انواع شکنجه ها از قبیل شوک الکتریکی ، ضربات پوتین بر سر وبدن ، بلند کردن درهوا وپرتاب کردنم برروی زمین، مورد هجوم سگ پلیسی قرارگرفتن ، وهمه این شکنجه ها در حالی انجام میگرفته است که دستها وچشمان من بسنه بوده است»

بنا به گفته اسیوشیدت پرس در یمن جنوبی هیجده بازداشتگاه وجوددارد، اما بنا به گفته این بازداشتی قدیمی بیست ویک عدد که سیزده بازداشتگاه بصورت زندان است وهشت عدد انها در اردوگاهها ی نظامی واقع شده است.

یکی اززندانیان نام پنج شکنجه گرمعروف اماراتی را به شرح زیر در اختیار خبر نگار اسیو شیدت پرس قرارداده است: معروف ترین آنها یک زندانی سابق یمنی است که اکنون در خدمت امارات درامده است ونامش «عواد الوحش» است ، وی قبل از موافقت به همکاری با دولت امارات زندانی ودر زیر شکنجه قرارداشته است، شکنجه گران دیگر که بتوسط زندانیها نامگزاری شده وهمگی از افسران دولت امارات میباشند به ترتیب ، ابوعدی، ابواسماعیل ،هتلرو.. میباشند وامریکائیها در همه این اماکن حضوردارند

https://www.al-akhbar.com/Yemen/252487/سجون-الإمارات-اليمنية-تعذيب-جنسي-وإذلا

منبع: 
اسیوشییدتد پرس
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: