رفتن به محتوای اصلی

چرا تجزیە ایران بهترین گزینە است؟
24.06.2018 - 01:01

اعدام ناجوانمردانە محمد ثلاث و قبلا ریحانە جباری اگر موشکافانە ریشەیابی گردد ریشە در فرهنگ حذف ایرانی دارد. فرهنگی کە شعاع دایرە آن از غرب ستیزی آغاز و اینک بە دروازەهای تهران رسیدەاست. اثرات فجایع امروزی برای دهها سال بر آیندە ایران خواهد ماند و ضرورت راە حلی معقول را بمیان آوردە است کە بباور بندە تجزیە ایران بهترین گزینە برای بهروزی همە مردمان این کشور خواهد بود.
بە لحاظ جغرافیایی ایران کمی کمتر از مساحت اروپاست. برخی ایرانیان بە این مساحت می بالند و آنرا شکوە کشورشان میدانند اما بقیە ماجرا تا نمی بینند و دقت نمیکنند کە اروپای مورد نظر آنان از چندین کشور تشکیل شدە است. ضمنا اگر اروپا با فرهنگ و اصولهای دموکراتیک آشناست ایران با میراث فرهنگیش هیچگاە دموکراتیزە نخواهد شد.
شاید این سوال مطرح شود کە چرا روسیە با وسعت چند برابر مساحت ایران و دو برابر جمعیت ایران با آنهمە تنوعات ملی ادارە میشود؟ پاسخ این است کە نگاە بە روسیە باید بە تاریخ ماقبل و مابعد اتحاد جماهیرشوروی معطوف باشد. فروپاشی شوروی و تشکیل ١٦ کشور بمعنی اینکە ملتهای دیگر غیر روس بە حق خود رسیدند. روسیە کنونی نیز کشوری فدرال بر اساس ویژگیهای ملی، جغرافیایی و اقتصادی میباشد. گذشتە از این فرهنگ روسی فرهنگ حذف نیست و تمام فرهنگها در کنار فرهنگ روسی رشد می یابند.
وضعیت فعلی ایران از جهاتی مشابە اسپانیای اواخر قرن هفدە است. اسپانیائیها روی گنجهایی کە در جریان اکتشافات بدست آوردند خوردند و خوابیدند اما زمانیکە گنجها تمام شد جنگ بە راە انداختند، اقتصاد ویران شد بخشهایی از آن کشور اعلام استقلال و اسپانیای کنونی بازماندە یک دورە پر عظمت است. اسپانیای فقیرشدە در نیم قرن اخیر بە بهترین مکان برای توریستم در سطح جهان و اقتصاد آن کشور بر صنعت توریسم متمرکز است. زعفران آن کشور کە کیفیت آن نسبت بە زعفران ایران بسیار پایین است یکی از اقلام جذب توریست در آن کشور است.
در یک قرن اخیر نیز مرکزنشینان ایران روی دستاوردهای مناطق حاشیە خوردە و خوابیدەاند. نفت عربستان، نیروی کار کوردها، متخصصین تورک و ترانزیت بلوچستان در خدمت مرکزنشینان و بطور نسبی بی نیاز بە کار بودەاند تا جائیکە میزان کار مفید در ایران ٢٠ دقیقە برآورد شدەاست. انباشت و حجم سرمایەگذاری در مرکز چون بر اساس چپاول ثروت مناطق دیگر و محروم نگەداشتن آنان بودەاست نتیجە معکوس دادە و تخریب محیط زیست بهمراە داشتەاست. اینک هم دستاوردها بە اتمام رسیدە هم صاحبانش مدعی پس گرفتن آنند و مرکز نە روال سابق برایش حفظ نخواهد شد.
پیمودن بقیە مسیر اسپانیا برای ایران گریزناپذیر است. تجزیە ایران قبل از اینکە خدمت بە تجزیە طلبان باشد در جهت رفاە و خوشبختی فارسهاست و مناطق مرکزی ایران و بدون تجزیە ایران ملت فارس هیچگاە طعم دموکراسی را نخواهد چشید. در صورت تجزیە ایران بازهم همانند روسیە بخش اصلی از جغرافیا و جمعیت از آن مرکز خواهد بود. دریاها، پالایشگاهها، مراکز صنعتی و اصل سیستم حکومتداری. برای تنظیم روابط ایران با دیگر مناطق قراردادی همچون کشورهای مشترک المنافع مثل آنچە میان روسها با کشورهای استقلال یافتە امضا شد و هنوز هم با آن کار میشود.  
مرکز ایران دارای پتانسیلهای عظیم اقتصادی، توریستی و صنعتی است. اماکن تاریخی ایران همچون دیوار چین و اهرام ثلاثە مصر بهترین ارزشهای تاریخی و دیدنی برای سیل توریست است. کویرهای ایران را میتوان همچون مناطق کویری امارات متحدە عربی توریستی کرد یا همانند کویرهای کشور کنیا درختکاری و آباد کرد، خزر را بە خلیج وصل کرد. اینها مواردی جزئی از پتانسیلهای طبیعی مرکز ایران است.
تاکید ایرانیان بر حفظ تمامیت ارضی ایران بدور از منطق است. ایران دور یا زود تقسیم خواهد شد. و با تقسیم آن بازهم بهترین بخش آن مرکز خواهد بود و با توجە بە پتانسیلهای موجود بە مدل کشور کرواسی در خواهد آمد کشوری کە خدا گفتە آنرا برای خود درست کردەاست اما برازندە ایرانیان هست کە خود برای ساخت یک کراوسی همت گمارند.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.