چرا تجزیە ایران بهترین گزینە است؟

اعدام ناجوانمردانە محمد ثلاث و قبلا ریحانە جباری اگر موشکافانە ریشەیابی گردد ریشە در فرهنگ حذف ایرانی دارد. فرهنگی کە شعاع دایرە آن از غرب ستیزی آغاز و اینک بە دروازەهای تهران رسیدەاست. اثرات فجایع امروزی برای دهها سال بر آیندە ایران خواهد ماند و ضرورت راە حلی معقول را بمیان آوردە است کە بباور بندە تجزیە ایران بهترین گزینە برای بهروزی همە مردمان این کشور خواهد بود.

اعدام ناجوانمردانە محمد ثلاث و قبلا ریحانە جباری اگر موشکافانە ریشەیابی گردد ریشە در فرهنگ حذف ایرانی دارد. فرهنگی کە شعاع دایرە آن از غرب ستیزی آغاز و اینک بە دروازەهای تهران رسیدەاست. اثرات فجایع امروزی برای دهها سال بر آیندە ایران خواهد ماند و ضرورت راە حلی معقول را بمیان آوردە است کە بباور بندە تجزیە ایران بهترین گزینە برای بهروزی همە مردمان این کشور خواهد بود.
بە لحاظ جغرافیایی ایران کمی کمتر از مساحت اروپاست. برخی ایرانیان بە این مساحت می بالند و آنرا شکوە کشورشان میدانند اما بقیە ماجرا تا نمی بینند و دقت نمیکنند کە اروپای مورد نظر آنان از چندین کشور تشکیل شدە است. ضمنا اگر اروپا با فرهنگ و اصولهای دموکراتیک آشناست ایران با میراث فرهنگیش هیچگاە دموکراتیزە نخواهد شد.
شاید این سوال مطرح شود کە چرا روسیە با وسعت چند برابر مساحت ایران و دو برابر جمعیت ایران با آنهمە تنوعات ملی ادارە میشود؟ پاسخ این است کە نگاە بە روسیە باید بە تاریخ ماقبل و مابعد اتحاد جماهیرشوروی معطوف باشد. فروپاشی شوروی و تشکیل ١٦ کشور بمعنی اینکە ملتهای دیگر غیر روس بە حق خود رسیدند. روسیە کنونی نیز کشوری فدرال بر اساس ویژگیهای ملی، جغرافیایی و اقتصادی میباشد. گذشتە از این فرهنگ روسی فرهنگ حذف نیست و تمام فرهنگها در کنار فرهنگ روسی رشد می یابند.
وضعیت فعلی ایران از جهاتی مشابە اسپانیای اواخر قرن هفدە است. اسپانیائیها روی گنجهایی کە در جریان اکتشافات بدست آوردند خوردند و خوابیدند اما زمانیکە گنجها تمام شد جنگ بە راە انداختند، اقتصاد ویران شد بخشهایی از آن کشور اعلام استقلال و اسپانیای کنونی بازماندە یک دورە پر عظمت است. اسپانیای فقیرشدە در نیم قرن اخیر بە بهترین مکان برای توریستم در سطح جهان و اقتصاد آن کشور بر صنعت توریسم متمرکز است. زعفران آن کشور کە کیفیت آن نسبت بە زعفران ایران بسیار پایین است یکی از اقلام جذب توریست در آن کشور است.
در یک قرن اخیر نیز مرکزنشینان ایران روی دستاوردهای مناطق حاشیە خوردە و خوابیدەاند. نفت عربستان، نیروی کار کوردها، متخصصین تورک و ترانزیت بلوچستان در خدمت مرکزنشینان و بطور نسبی بی نیاز بە کار بودەاند تا جائیکە میزان کار مفید در ایران ٢٠ دقیقە برآورد شدەاست. انباشت و حجم سرمایەگذاری در مرکز چون بر اساس چپاول ثروت مناطق دیگر و محروم نگەداشتن آنان بودەاست نتیجە معکوس دادە و تخریب محیط زیست بهمراە داشتەاست. اینک هم دستاوردها بە اتمام رسیدە هم صاحبانش مدعی پس گرفتن آنند و مرکز نە روال سابق برایش حفظ نخواهد شد.
پیمودن بقیە مسیر اسپانیا برای ایران گریزناپذیر است. تجزیە ایران قبل از اینکە خدمت بە تجزیە طلبان باشد در جهت رفاە و خوشبختی فارسهاست و مناطق مرکزی ایران و بدون تجزیە ایران ملت فارس هیچگاە طعم دموکراسی را نخواهد چشید. در صورت تجزیە ایران بازهم همانند روسیە بخش اصلی از جغرافیا و جمعیت از آن مرکز خواهد بود. دریاها، پالایشگاهها، مراکز صنعتی و اصل سیستم حکومتداری. برای تنظیم روابط ایران با دیگر مناطق قراردادی همچون کشورهای مشترک المنافع مثل آنچە میان روسها با کشورهای استقلال یافتە امضا شد و هنوز هم با آن کار میشود.  
مرکز ایران دارای پتانسیلهای عظیم اقتصادی، توریستی و صنعتی است. اماکن تاریخی ایران همچون دیوار چین و اهرام ثلاثە مصر بهترین ارزشهای تاریخی و دیدنی برای سیل توریست است. کویرهای ایران را میتوان همچون مناطق کویری امارات متحدە عربی توریستی کرد یا همانند کویرهای کشور کنیا درختکاری و آباد کرد، خزر را بە خلیج وصل کرد. اینها مواردی جزئی از پتانسیلهای طبیعی مرکز ایران است.
تاکید ایرانیان بر حفظ تمامیت ارضی ایران بدور از منطق است. ایران دور یا زود تقسیم خواهد شد. و با تقسیم آن بازهم بهترین بخش آن مرکز خواهد بود و با توجە بە پتانسیلهای موجود بە مدل کشور کرواسی در خواهد آمد کشوری کە خدا گفتە آنرا برای خود درست کردەاست اما برازندە ایرانیان هست کە خود برای ساخت یک کراوسی همت گمارند.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه,
گویند کسان, بهشت با حور خوش است
من میگویم که آب انگور خوش است

این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار
کاواز دهل شنیدن, از دور خوش است
خیام
تصویر عارف شیخ احمدی

عنوان مقاله: 
تجزیه طلبی راه چاره نیست
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خیر، تجزیه ایران یعنی وضعیت کنونی عراق و حکومت مافیای احزاب قومی ـ مذهبی و اوج بی عدالتیها و ظلم در حق اقشار مختلف مردم...
بعنوان یک کُرد ایرانی مخالف جدی و صریح تجزیه طلبی بوده و این ایده را ناشی از ناتوانی در شکل دهی مبارزات به سوی پیروزی و عدم همکاری در یک پروژه نجات عمومی ملیتهای ایران می دانم.
تنها با یک جمهوری دمکراتیک و سکولار و یک حکومت متمرکز می توان اوضاع کشور را سر و سامان بخشید.
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اپوزیسیون های سرتاسری و جامعه ایرانی فارس محور شیعی, مقدسات دیگری جز خواست و رای مردم دارند همانند تمامیت ارصی, اسلام, اعتقادات و غیره. تچزیه ایران تنها راه خنثی سازی انرژیهای مخرب منفی و حرکت نه سوی پیشرفت و دموکراسیست. اگر مرکز گرایان دوراندیش باشند رفراندوم در آزربایجان تاریخی و دیگر مناطق غیر فارس برگزار می کنند و گرنه مشروعیت حکومت بر این مناطق را نخواهند داشت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب صوفی زاده مسلما میدانند بنایی را که کمتر از یک روز میتوان تخریب کرد شاید نتوان در چند ماه ساخت و این در صورتی ست که خواست و توان ساختن وجود داشته باشد. جناب ایشان از طرفداران و مبلغین کردستان واحد میباشند ( به عنوان نمونه "http://www.iranglobal.info/node/56387 جمهوری شرق کوردستان آری، جمهوری مهاباد نە،...."). اما فرمایشات ایشان نشان میدهد که چگونه تعصب میتواند دیده را بر حقایق ببندد.

ایران سرزمینی ست که قرن ها ملت ها و اقوام و طایفه ها در جوار هم و باهم زیسته و پس از تهاجم بیگانگان خود بخود با اندک کمکی بهم پیوسته و حکومت واحدی را تشکیل داده اند. اما کردستان هرگز در تمام طول تاریخ حکومت واحدی نداشته و تنها دوره درخشان آن دوره صلاح الدین ایوبی بود که بجای دولت متحد کرد,بازماندگان او بنام ایوبیان در مصر و حلب و غیره حکومت کردند. این تضاد حققت بر چشم تعصب پوشیده است.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
- انتشار مقاله ی صوفی زاده گرامی در سایت که « اندیشه تجزیه ایران» را بهترین راه حل برای مسایل ایران میداند، نشان دهندی آن است که ایران گلوبال طرح «اندیشه» را طبق معمول آزاد میداند و مخالف سانسور « اندیشه» است.

- برخلاف نظر نویسنده مقاله « تجزیه ایران به چند کشور» اندیشه ای غیر عملی و تحقق ناپذیر است. به خاطر « شرایط خاص خود جامعه ایران و منطقه». همانطور که دیدیم « جدایی اقلیم کردستان» بعد از بیست و چند سال خود مختاری عملاً تحقق ناپذیری خود را « در شرایط حاضر» اثبات کرد. برای جدایی مهیا بودن شرایط « داخلی و منطقه ای و جهانی » لازم است. این شرایط برای « جدایی ها» در ایران وجود ندارد.
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عجب ،تجزيه يعني جنگ ودر گيري بي پايان شده "بهترين"!!!! در ضمن استراتژي پ پ ك و داستان كردستان بزرگ شكست خوره است