روحانی: کمبود آب داریم اما کمبود دلار نداریم/دروغهای نا تمام

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: