تناقض های ریاضی در قرآن - دکتر محمد حسین مهرابی(قسمت نخست)