اعتراف نماینده اصولگرا به تقلب، دزدی، فساد و اختلاس در نظام

اعتراف نماینده اصولگرا به تقلب، دزدی، فساد و اختلاس در نظام
ویدئو جنجالی و باور نکردنی سخنان حسینعلی شهریاری (نماینده اصولگرای زاهدان) در مجلس در مورد اینکه انتخابات مجلس تقلبی بوده و مجلسی ها نماینده مردم نیستند

اعتراف نماینده اصولگرا به تقلب، دزدی، فساد و اختلاس در نظام

ویدئو جنجالی و باور نکردنی سخنان شهریاری (نماینده اصولگرای زاهدان) در مجلس در مورد اینکه انتخابات مجلس تقلبی بوده و مجلسی ها نماینده مردم نیستند
https://www.youtube.com/watch?v=WvUuQfsM74I&t=2s

         

 

نظردهی با فیسبوک: