چهار چالش دیپلماتیک اردوغان، پس از پیروزی در انتخابات