مقام وزارت خارجه آمریکا: هدف تحریم‌ها تغییر رفتار رژیم ایران است