فروپاشی جمهوری‌اسلامی مساوی با فروپاشی ایران نیست

حسن شریعتمداری:فروپاشی جمهوری‌اسلامی مساوی با فروپاشی ایران نیست

 

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: