اسرائیل 'نقشی حیاتی در خنثی کردن طرح حمله به مجاهدین خلق داشته است'