جوابیه ای به بنی صدر در باب خیانت و خائن بودگی

خائن همیشه از بین مبانی و اصول خودی در می آید. درست مثل جنابعالی که خودی بودی و صدام را تا دم دروازه های ایرانشهر دینی کشاندی و بعد حجاب بر سر کشیده و فرار کردی. به تو می گویند خائن. ما که از شما و رژیم نیستیم، ما زندانی و استعمارشده هستیم. ما داریم برای استقلال و رهایی خویش می ستیزیم.

جناب آقای ابوالحسن بنی صدر؛
گرایش به استبداد و ما؟ نه فقط با استبدادگری شما که با استعمارگری شما می ستیزیم. برای ما رژیم و شما یک قاب و قالب هستید. موضوع ملیت ها را نه اینکه درک نمی کنید، نه، بلکه چون از حل آن عاجزید برای خلاص شدن از این عجز، فوری همه حرکت های رهایی بخش مربوط به تورک ها و عرب ها و بلوچ ها را می چسبانید به نظام. همین کار را رژیم هم انجام می دهد، یعنی رژیم هم ما را به بیگانگان و غیره می چسباند. البته هستند شاخه هایی که توسط نظام و برای به انحراف کشیدن حرکت ملی راه اندازی شده اند اما کلیت حرکت ما مستقل است و هیچ نوع ارتباطی به رژیم و اصولگرایان و اصلاح طلب ها و سلطنت طلب ها و دیگر مخلفات استعمارگری ندارد. هنوز درک نکرده اید ما از شما نیستیم که خائن باشیم. ما شریک مبانی شما و رژیم ایران نیستیم که در حقتان خیانت کنیم. ما با این مبانی در جدالیم. ما خارج از مرزهای تفکرات سیاسی شما هستیم. خائن همیشه از بین مبانی و اصول خودی در می آید. درست مثل جنابعالی که خودی بودی و صدام را تا دم دروازه های ایرانشهر دینی کشاندی و بعد حجاب بر سر کشیده و فرار کردی. به تو می گویند خائن. ما که از شما و رژیم نیستیم، ما زندانی و استعمارشده هستیم. ما داریم برای استقلال و رهایی خویش می ستیزیم. شما سالهاست که باتحلیل های نژادپرستانه و آبکی دارید مثل رژیم، ملیت ها و هویت ها و زبان های دیگر را انکار می کنید. این میان تاکید می کنم ( و این سخن جدیدی نیست، که خود بنده در موردش نوشته ام و چوبش را هم خورده ام ) هستند کسانی که با نام ما و در درون ما به نفع رژیم سینه می زنند. من انکار نمی کنم. داریم مبارزه می کنیم و رژیم هم بیکار ننشسته است و دارد سعی می کند که انسجام ما را با نفوذی های خود برهم زند. اما این دلیل نمی شود که شما همه حرکت ملیت ها را به رژیم بچسبانید و صورت مسئله را به همین راحتی پاک کنید. خوشبختی این رژیم در این است که اپوزیسیون فارسی ضعیف ترین دوران خویش را می گذراند و برنامه ای برای آینده و امروز ندارد. شما بیش از شصت میلیون ملیت موجود در ایران را خائن می نامید و ادعا دارید که این اکثریت تحت ستم، آینده خویش را به دست شما بسپارد؟ شما پیرتر از آن شده اید که جوانی جنبش های ملیت ها و آزادیخواهان ممالک محروسه را درک نمایید. با خاطرات دوران انقلاب خویش و با رؤیای ایرانشهر بسته و دیگری ستیز خویش خوش باشید.
محمدرضا لوایی
‏July 25, 2018

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: