پایان تراژدی امامتِ الهی رژیم

یک پرسش از مدافعان دخالت سیاسی، اقتصادی و یا از همه بدتر حمله نظامی امپریالیسم آمریکا به ایران!

یک پرسش از مدافعان دخالت سیاسی، اقتصادی و یا از همه بدتر حمله نظامی امپریالیسم آمریکا به ایران!
آیا واکنش فریبکارانه امپریالیسم آمریکا علیه سران بی آبروی رژیم هدف یاری و پشتیبانی از اراده و اهداف مردمی دارد! یا نه بیشتر ناشی از ترس از دستآوردهای آگاهی، بیداری و ضرورت شورش اجتماعی طبقاتی ست که پس از 40 سال نیروی کار و زحمت بی ارج و حق پی به آن برده و برای دست یافتن به نان، کار و آزادی بپاخاسته؟ و همین موجب شده که سرکرده جهانی سرمایه سالار بی آبروتر، از این حضور و خودمدیریتی یکپارچه بهراسد و همچون همیشه ی تاریخ اراده سیاسی مستقل کارگران، زحمتکشان، جوانان، دانشجویان، و مبارزه زنان و ملیت ها برای رفع هرگونه تبعیض، و داشتن حقوق برابر، و سرانجام تلاش مشترک جهت سرنگونی کل رژیم سرمایه سالار مذهبی و امکان ایجاد و ساختن سیاست مردمسالار فردا را برنتابد. هدف پایه ای و آغازینی که اکثریت کارگران و مردم مذهب زده برای جدائی دین از دولت و سرنگونی آن، دهه ها تلاش کرده و جان و مال از دست داده اند. و تا همین دیروز "جنبش سبز" بیاری هم این و هم آن جهانخوار آشکار و پنهان مانع شکوفائی و پیروزی ما بودند!
همینک این خیزش سراسری ما با اتکا به تجربه، توان و خردجمعی و البته اغلب با شکم گرسنه و تشنه در کربلای ولایت توانسته ارکان نظام را سست نماید، ترفندهای بخش اصلاحگرائی را طردکند، تره های"امید بستگان" به رفرماسیون مذهبی را به ریشخندکشد، و همه وعده های رنگین و پوچ اصلاح پذیری حکومت دینی را یکجا از فردای خود دور براند و رانده است. بنحوی که بیش از آن به بازی تکراری خاتمی کروبی موسوی دوباره گرفته نشده است. و مردم بجان آمده و کارگران بیکار و مزد نگرفته و مالباختگان بیدادرس همگی به رد هردو طیف مکارِ "مذهب پناه" رسیده اند. همزمان پایان تراژدی امامت ِالهی نیز، خود این یک طنز و چندش تاریخی از غروبِ شکلی از اشکال خودکامگی شده است که با به چالش گرفته شدن ولایت و پیشتر از همه توسط خود توده های تنگدست و بیکارِ طغیان زده ی شیعه بیشتر در حال سرزنش و فروکوبی می باشد. و ای بسا چشمک زدن امپریالیسم ناشی از خواست پنهانی سازش ولایت با او در این بزنگاه مرگ است، که ناگزیر پی یاری جوئی از شیطان بزرگ خودش می باشد؟! وگرنه، قمپزدرکردن های ترامپ پومپئو بیشتر برای چیست! آیا درخواست گفتمان ترامپ یک تحقیر و تهدید حساب شده علیه سران حکومت از سوی دیپلماسی"آتی" شیرینی و شلاق"آمریکا"ست تا بتوانند هم برای فردای همکاری نچندان دور خود با نرمش پذیران رژیم همکاری کند، و هم برای اعمال رفرم در جابجائی بالائی ها با جناح آمریکاگراکناربیاید؟ برنامه ایکه در رابطه با کنارگذاردن ولایت و یکه تازی های ملاها شاید به تازگی طرح و بکارگرفته شده است؟! و این پیام هم به رژیم و هم به اپوزیسیون راست هشدار می دهد که باید تا دیرنشده به تبعیت از ژاندارم جهانی گردن نهند!؟
تاریخ خونین و جنگ های دخالتگرانه و ویرانگر امپریالیسم آمریکا در سراسر گیتی و عمدتا علیه همه جنبش های رهائیبخش و برابریخواهانه، و از جمله سرکوب و گمراه ساختن سه انقلاب دمکراتیک ما با همیاری بریتانیا، آنهم با آوردن و بردن شاهان، و سپس در 57 با گذاردن خمینی برکول مردم و گذاشتن او در ماه جز رسوائی محض برای این تبهکار جهانی نبوده و نیست و نباید دوباره فرصت توطئه به سرکردگی اش در ایران اجازه داده شود. زیرا این قلدر جهانی تنها به تداوم منافع منطقه ای خود در این یا آن کشور بحرانی و انقلابی اندیشیده و می اندیشد و به هیچ پرنسیپی تاکنون بهانداده و در فرداها هم نخواهدداد و ما گول وعده ها او را نمی خوریم. بنابرین کنارگیری آمریکا از تعهد به اجرای برجام، مواضع اینروزهای او علیه یاران دور و دراز اروپائی ـ ناتوئی، و همچنین تهدید خیزش توده ای ما با گسترش و دامنه تحریم های خانمان براندازِ کارمزدان جز تلاش کور و ضدبشری نیست تا مگر برای بازیافت سرگردگی بحران جهانی خود در منطقه ابزار و اهرم تازه ای به هر قیمت بیابد. از همینرو تاکتیک ها و استراتژی او پیوسته ضدکارگری، ضدمردمی و دشمنانه بر علیه خواست نان، کار و زندگی بربادرفته ما توسط آخوندها و جهانیان غارتزده و ضد آمریکاست. هدف پست و تکراری ایکه این سرکرده ی گردنکشان سرمایه سالار جهانی آنرا بارها و دوباره چنین بی شرمانه و زیر پوشش حمایت بشردوستانه می پوشاند و به واکنش مردمفریبی دست برده و در برابر خیزش اجتماعی ـ طبقاتی ما علیه ملایان و دولت دینی برخاسته و سیاست ویرانگراش را همچون همیشه علیه ما و کشورمان تعقیب و بکارگرفته و اینگونه گمراه کننده جز، بفکر تضمین و امنیت جهانی سرمایه خود در ایران فردا نیست که آنانرا بی پروا علیه نظام آخوندها پنهان می کند. نظامی که خود مسبب آوردن "دین دولتی و امامت خمینی" به ایران بود این روزها چنین مکارانه همین رژیم را مافیائی می شناسد.
بویژه آنگاه که وزیر خارجهِ "ترامپِ میلیاردر" پیرامون دامنه و ابعاد فسادهای کلان مالی سران رژیم چنین گفته: (( حکومت ملایان مافیائی ست تا دولتی!)) و برگردان همه فهم این نظریه بدین معناست که در ایران دولت قانونمدار وجودندارد و بنابرین چنین فسادهای حکومتی طبیعی ست و هرگونه خواست دمکراتیک و اراده انسانی بدون دولت و وابستگی به فرامین و مدیریت سرمایه جهانی حالا ( چه با دین یا بی دین باشد) یا در همین نظام مقدس الهی ـ آخوندی که آنها نقدش می کنند نیست و هرگز هم وجود خارجی نداشته، ندارد و نخواهدداشت. بنابرین این یک قانونمندی اجتناب ناپذیر برای فردای ایران دولتمدار و دمکراتیک می باشد که همچنین نمایندگان خدا چه یهودی یا مسیحی باشند نیز در سراسر جهان می باید به قواعد بازی آن تن دردهند. و بسان پاپ ـ واتیکان در اروپا بتوانند به دومین سازمان کارفرمائی ارتقایافته و از آب و گل جنگ های 400 ساله ثروت و قدرت بی هودن به درآیند و بتوانند ساختار دینی خود را در نظام سرمایه سالار حاکم بر جهان از" فاسدها" دور نگهدارند. در حالیکه ما می دانیم هر دولتی بر مبنای منافع همان طبقه ای ست که دولت را مدیریت می کند و همیشه هر دولتی ابزار سرکردگی طبقه ای علیه دیگر طبقات و لایه های میانی می باشد. اما بد نیست اینجا تنها به دایره تلاش فردی ترامپ در دولت های تاکنونی قانونمدار او و آمریکایش بنگریم، به بررسی ساده درآمد او بنشینیم و آنگاه کشف کنیم که انباشت ثروت بیکران و میالیاردی این انگل نان مردمخوار و غارتگر ( ترامپ ) از کجای زور بازوی او و سروری دولت هایش بدست آمده است! جز بسان سران رژیم شیعی که بگفته ی خودشان مافیائی ست از گلوی و شکم زن و بچه های کارگران و زحمتکشان ربوده شده است؟ و دریغ از خرد طبقاتی و شناخت دشمنان مان! و دردا از همدردان ساده دلی که در ایران، منطقه و جهان می زیند و تاکنون و همچنان گول غارتگران و داعشیان و کاسه لیسان فرومایه رنگین سرمایه داران را خورده اند.
اینک و پس از 4 دهه کارگران و زمینگیرشدگان بی کار، بی نان، بی آب و بی آزادی نیز هنوز زنده هستند و می بینند که رژیم آسمانی شان با آنهمه درآمدهای کلان مالی از نفت، با پشتوانه های بیکران معنوی مردمی، و بی کمترین مزاحمت موی دماغ شدن اپوزیسیون در دخالت در درون حکومت، همین ولی فقیه مطلق که اراده نسبتا خدائی داشت نتوانست به کوچکترین خواسته های بخور و نمیر مردم در یک کشور ثروتمند مسئولانه عمل کرده و پاسخ دهد. 33% زیر خط فقر و اغلب گرسنه اند و راستی چرا رژیم با آنهمه وعده الهی و به اصطلاح رهائیبخش که برای کمک به مستضعفان و استکبار ستیزی جهانی می داد، رسما مسیر عکس را ترجیح داد و بسوی اشرافیت و جاهطلبی روحانیت راه پیمود؟ چون آنها بهتر می دانند که جهنم و بهشت و خدای آنها وجودندارد و بهشت خود را در زمین یافته و ساختند. جرا و چگونه آخوند و آخوندصفتان با تباهی تک تک ارزش های انسانی به عمق بی اخلاقی ها و فسادها فرودآمدند، و بجای برآمدن و صعود بفرهنگ آسمانی شان به کف ولایت گندیده کنونی سقوط کردند؟! رژیمی که با فریب و با نام رحمت اسلامی آمد، ولی حالا پشتوانه توده های فریبخورده را برای همیشه باخته؛ و امروز هم واقعی ترین و شرمبارترین پاداش خود را که هیچگاه تصورش در زهن مسلمان پاکباخته نمی گنجید، مدال شرمساری خود را از غارتگرِ غارتگران جهان"آمریکا" دریافت کرد و بی آبروتر جهان شد. رژیم چپاولگر ولائی این هدیه را از هم جنس نوعی خود دریافت نمود. تو گوئی که "سیر"امپریالیسم آمریکا به "پیاژ" امامت الهی بگوید: هی تو اخیِ مذهبی، چرا اینگونه گند زدی به حرمت سرمایه و بهره کشی او از انسانِ کار! شماها که بنام خدا راه های آسان تری از ما بسوی انباشت سرمایه داشتید، پس چه مرض تان بود که مافیا شدید؟!
اگر تا دیروز از آغازِ رو به زوال استبداد مذهبی می گفتیم که حقیقتی بازگشت ناپذیر بود و شد؛ اینک اما سزاوار پاداش بحق روشنگری ها، تکیه بر تجره مندی تاریخی، و همچنین شایسته اراده طبقاتی و خردجمعی مستقل می باشد که باهموندی های لازم و غیر ایدئولوژیک برابر کلیت دستگاه زور و زر با همبستگی ایستاده و از رسیدن حکومت به ته خط طلانی خمینی و پایان رسالت مکارانه الهی ـ ولائی و رژیم هزارخط و رنگ نیز با گستردگی بیشتر بگوئیم. همین دامنه آگاهی اندک و کنونی ما از پلیدی ها و رسوائی های به بیرون درز کرده سران نظام، چنان آشکار و کلان می باشند که نشان می دهد از رهبر تا امربرها دستگاه ها در پیدائیِ شگفت انگیز این مافیاها دست دارند. مجموعه ای از فساده ها، چپاولگری ها و تبهکاری هائی باورنکردنی و آنچنانی که توانسته به امپریالیسم جهانخوار آمریکا و ترامپ دلقک و شارلاتانش فرصت دوباره دهد تا ماحصل گندیده ی خود یعنی بساط (ولایت) را یکبار دیگر با تغییر چهره بازسازی مردمی کرده، و خود بیاری غارت های آتی در ایران درآید و بتواند بخشی از بحران سیاسی اقتصادی خویش در منطقه را در قبال آن تعدیل کرده و به ریش خیزش انفجاری کار و نان و آزادی کارگران و توده های ایران و خاورمیانه هِروهِربخندد. ولی این جهانخواران و عنترشان کور خوانده اند.
پیدائی 242 ساله امپریالیسم آمریکا که با لشگرکشی ها و جنایتکاری های جهانی 230 ساله اش سراسر جهان همرا است، و اسلام 1400 ساله بسان دیگر ادیان ابراهیمی هیچکدام نکته تازه ای ندارند که از وجدان و شناخت تاریخِ و درد تجربی نسل در نسل گرسنگان، قربانیان، ناآگاهان و توده های فریبخورده ی همدرمان چندان و بیش از این پنهان مانده باشند. و ما رژیم شیعی با"زبان کرواتی اش" را نیز پس از 40 سال بازی با وجدان ساده ی توده ها و سرکوب، زندان و اعدام مخالفان بخوبی می شناسیم و حرفی تازه و یاری رسان برای بپاخاستگان سازش ناپذیر ندارد که نگفته باشد. در ایران رنگین فرهنگ ما اسلام هم جزو بخشی از جهان بینی های دور و دراز تاریخی ما می باشد که در چهارچوب آزادی عقیده و حق مسلم "وجدان ِآزاد" جای امنی داشته، دارد و می باید هم داشته باشد. کسی با باورها و بینش های موجود ایران، منطقه و جهان سرِ ناسازگاری و ستیزی ندارد؛ اما این رژیم و فرقه شیعی چطور؟ این بساط دشمنی افکن، برتریجو، یکسویه، تمامیتخواه و خودکامه از آغاز تاکنون با هرعقیده ای زرتشتی، سنی، ماتریالیستی تا ایزدی و بهائی همیشه سازگاری نداشته و ندارد و مذهب و خدای خاص خود را دارد و هرجا هم بتواند که بارها توانسته قصد ریشه کنی دیگران را داشته و مهلک دوستی و مالمتجوئی ست. بویژه در جوامع چنددست و نابرابر که در آن دانش و آگاهی اجتماعی طبقاتی گستردگی لازم را نیافته شیوع خردستیز می یابد و بتنهائی می تواند به بخشی از چرائی های باور فرانسانی و ایده آلیستی تنگدستان حکومت کرده و پاسخ غیرعقلی دهد. و ترس از مرگ، و ترس از نداشتن نان را بخواست آزمایش آلهی چفت زده و همچون خمینی توده های ساده دل را سیاهی لشگر خود برای اهداف زمنی اش کند و کرد. پشتوانه فردای آزاد و آباد و برابر ما در گرو همبستگی همین کارگران و مردم بپاخاسته و پاکباخته ولائی هستند؛ نه موافقان دخالتگری امپریالیسم آمریکا و دست لیسان دور و نزدیک او.
بهنام چنگائی دهم مرداد 97

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: