شتر گم کردگان DƏVƏSİ İTMİŞLƏR

Nə dəvə qaldı, nə dəvəçiدیگر نه شتری ماند و نه سواری
 

 

 

 

در یک آبادای، وسط بیابان، سه تن احوال خاصی داشتند. 
دونفر به دنبال شتر خود بودند. و  آن دیگری بیمار بود. 
 
وقتی گم کردگان، سوار بر اشتر خود بازگشتند  مریض خوابیده بود.
گفتند: بیدارش کنید تا شادی ما را ببیند
پیر آبادی گفت: شما شاد باشید . خواب او ابدی ست!
 
پیر که این بگفت، خود نیز دراز کشید و به خواب ابدی فرو شد!
 
سواران به خانه ها در آمدند، اما کسی آنجا نبود! 
 
تا سبب باز یابند، بادی زوزه کشید و توفانی از گرد و خاک برخاست ...
و ظلمت مستولی.
دیگر نه شتری ماند و نه سواری. 
 
گویند:  همه چیز در تپه هایی از گرد و خاک مدفون شده بود. 
 

-------

یادداشت:

آنچه در متن ترکی آمده چکیده اش داستانکی ست
که در بالا قید شده است.

 

 

 

Obada üç kişi

.Üçünün də var işi

 

İkisi öz dəvəsini gəzir

Üçüncü isə

.Nə sah* yatıb, üstünü bəzir

 

Gəzib-gəzib tapdılar

.Qurd ağzından dəvələri qapdılar

Şən dedilər, şən güldülər

.Nə sahı da tapdılar

 

Dur dedilər nə sahım

.Gül dedilər nə sahım

 

Nə sah yatıb oyanmaz"

."Bu şənlikə doyanmaz

Söylədi bir qoca

.Həyatını qeyb etdi, uca

 

O ev sənin

 Bu ev mənim

Dəvəçilər, gəzdilər

Vay dedilər

Hamı gedib azdılar

!Qara günüm, yazdılar

 

Arayınca səbəbi

Yel gəldi, tufan qopdu

.Sildi bir obanı, nəsəbi

 

Nə dəvə qaldı, nə dəvəçi

Nə oba qaldı, nə fərman

!Nə də el də, bir Süleyman

 

El-oba batdı, yel-tufan oyununda

!Toz-torpaq, təpələr qoynunda

 

Ozanlar söylədi, uzun zamanlar

 .Sinədən-sinəyə, yaydı kamanlar

---------------------

UŞAQLAR DNIŞMASI 

 

Dolan a balam dolan

.Min dəvəyin dolan

*

*Biri yatıb zaqqıldayır

 Biri  qaçıb vaqqıldayır

 .Biri durub qaqqıldayır

*

Dəvələr qatar-qatar

.Mənimki də bir qatar

*

Dəvədabanı gül inən

Dəvəm itib yük inən.

*

Hər kəsin var dəvəsi

.Dəvəsinə var həvəsi

*

Dəvəm oynaqlayır

Yer-göyü dırnaqlayır

Oyat el ba-ba oyat

.Bütün yatanları oyat

*

Dəvələr  cadar* durar

Yükünü çatar durar

Hərə öz dəvəsini qovar

.Mənzilə çatar  durar

*

Dəvədabanı *gül inən

Gül toxuram gül inən

Gülüm hara getsə

.Mən də gedərəm, gül inən

----

 cadar durar: ayrı durar; cadar- cadar: yarıq-yarıq*

 :zaqqıldayır:zıqqıldayır; zıqqım, zıqqıltı: dərd*
 nə sah: nə saz:məriz*
علف سرفه Dəvədabanı : lat. Tussilago*

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
متن ترکی دو قسمت است:
قسمت اول عنوانش «شتر گم کردگان» قید شده، و قسمت دوم «صحبت کودکان».
چکیده ی بخش اول همان داستانک فارسی ست، و قسمت دوم « صحبت کودکان» نیز
مطالب بخش اول را به زبان کودکان بیان کرده است. تنها تفاوت در شیوه بیان ا ست. قسمت دوم دیالوگی ست بین کودکان. ترجمه متن ترکی به فارسی ممکن نیست، گرچه مصرعها تحت اللفظی معنی دارند. ولی برگردانی که بتواند حال و هوای متن اصلی را در فارسی برساند امکان ناپذیر است.
ترجمه واژه به واژه نیز چیز پیش پا افتاده ای از آب در میاید. به اصطلاح آبروی متن اصلی را می برد.
علف سرفه را « سَعلِه sale» نیز گویند.
برای نمونه این قسمت را به فارسی بر میگردانم ، شاید منظورم روشن تر شود: