«دشمن ما همین جاست...الکی میگن آمریکاست» شعار مردم #شیراز

پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: