۱۲مرداد ۹۷ - تیراندازی ماموران داعشی برای وحشت انداختن مردم

اعتراضات_سراسری

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: