چهل سال ،مردمان ایران را غارت کردید و دار و ندار ما رابر باد دادید