خیزش های سهمگین توده ها، ناقوس مرگ رژیم را به صدا در آورده است!

پایداری ها و سرسختی های صد ها هزار تن از توده مبارز در خیزش های چند ماه گذشته ، به روشنی نشان میدهد که در مقابله با عمال سرکوبگر رژیم، شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی هرچه جسورتر گردیده و از سرکوب و تعدی دشمنان آزادی هراسی به دل راه نمی دهند.

خیزش های سهمگین توده ها، ناقوس مرگ رژیم را به صدا درآورده است!
جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته، نابود باید گردد!
حسن جداری
بار دیگر فریاد خشم توده های به پا خاسته در خیابان ها و کوچه های شهرهای مختلف کشور طنین افکن گردیده وعزم راسخ میلیون ها انسان محروم و ستمدیده را در مبارزه مرگ و زندگی با رژِیم جنایت کار جمهوری اسلامی، به نمایش گذاشته است. در روز های اخیر، ده ها هزار تن از اهالی شهرهای مختلف که از تعدیات و ستمگری های رژیم ضد مردمی سخت به ستوه آمده اند، در اتحاد و همبستگی، در اصفهان، کرج ، شیراز، رشت ،تهران و دیگر شهر ها دست به تظاهرات پر جوش و خروش علیه رژیم خودکامه زده و با سر دادن شعار های رزمنده از قبیل: تانگ ، توپ ، فشفشه آخوند باید گم بشه مرگ بر خامنه ای خامنه ای حیا کن ریاست را رها کن وای به روزی که مسلح شویم میکشم میکشم آن که برادرم کشت، لرزه بر اندام رژیم کشتار و جنایت انداختند . در اصفهان و دیگر شهرها، نیروی های سرکوبگر رژیم که سخت مورد تنفر مردم هستند، به تظاهرات توفنده ضد رژیمی یورش برده ومذبوحانه کوشیدند از گسترش دامنه قیام های قدرتمند توده ها جلوگیری به عمل آورند. اما توده های با عزم و مصمم ، از زن و مرد، رزمنده و مقاوم به مقابله با عمال کثیف رژیم بر خاسته و با استقامت و پایداری در خور تحسین، نشان دادند که بی هراس از سرکوبگریهای انواع نیرو های ضد شورش، به قیامهای دلیرانه خود همچنان ادامه خواهند داد. آنها قهر ضد انقلابی عمال سرکوبگر رژِیم را با قهر انقلابی پاسخ داده و در شهرهای مختلف، بی باکانه با سرکوبگران توده ها درگیر شده، ماشین های دولتی را آتش زدند. چهل سال بیدادگریها و تعدیات بی حد و حصر رژیم استبدادی، چهل سال اعدام و شکنجه و قتل و کشتار، چهل سال فریاد ها و اعتراضات حق طلبانه توده های محروم و زحمتکش را باوحشیانه ترین سرکوبگری ها پاسخ دادن ، چهل سال اسارت و ستمدیدگی، به توده های محروم و زحمتکش این درس گرانبها را داده است که تنها با توسل به حربه قهر و تعرض و اجتناب از هر گونه سازش و مدارا می توان از عهده رژیم های نابکار و جنایت کاری همچون رژیم جمهوری اسلامی بر آمد.
+++++
اینک هفت ماه از خیزش های خونین توده های مصمم جان به لب آمده دربسیاری از شهر های کشور میگذرد . آن تظاهرات قهرمانانه که میلیون ها انسان مبارز در آن فعالانه شرکت کردند، در عین حال که رعب و وحشت بر جان خامنه ای، روحانی و دیگر سردمداران آزادیکش رژیم انداخت، پیام آور محو و نابودی رژیم خون آشامی بود که در دشمنی با آزادی و دموکراسی در دنیا کمتر نظیر و تالی دارد. از دی ماه سال گذشته که آن خیزش های حماسه آفرین خونین رخ داد تا امروز که شاهد و ناظر خیزش های اصفهان و کرج و شیراز هستیم، قیامها و تظاهرات اعتراضی توده های زحمتکش بدون وقفه همچنان ادامه داشته است. با گذشت زمان، خیزش های عصیان طلبانه توده های زحمتکش در شهرهای مختلف هر روز پر صلابت تر و قدرتمند تر میگردد. رژیم ضد مردمی با تمام سرکوبگری هایش، دیگر قادر نیست جلو رشد مبارزات عادلانه توده های به پاخاسته را گرفته و از سرنگونی حتمی سلطه قرون وسطائی خود، جلوگیری به عمل آورد. پایداری ها و سرسختی های صد ها هزار تن از توده مبارز در خیزش های چند ماه گذشته، به روشنی نشان میدهد که در مقابله با سپاه پاسداران و دیگر عمال سرکوبگر رژیم، شرکت کنندگان درتظاهرات اعتراضی که هدف اصلی آن همانا سرنگونی کاخ های ظلم جلادان حاکم می باشد، هر چه جسورتر گردیده و از سرکوب و تعدی دشمنان آزادی، ترسی به دل راه نمیدهند . در هفته ها و ماه های پرحادثه آینده، تداوم خیزش های عظیم ضد رژیمی توده های خشمگین در شهر های مختلف ، سردمداران رژیم خودکامه را زبون تر و ناتوان تر ساخته و ضربه های کاری برپیکر فرتوت رژیم جمهوری کشتار و شکنجه، وارد خواهد ساخت. تا رژیم جمهوری اسلامی به دست توده های زحمتکش ایران به زباله دان تاریخ افکنده نشده است، توده های به پا خاسته هرگز دست از ایستادگی و مبارزه بر نخواهند داشت.
+++++
وضع ناهنجار اقتصادی ، گرانی روز افزون ارزاق عمومی ، تورم آزاردهنده و بی ارزش شدن پول کشور، اختلاف طبقاتی فاحش بین مشتی آخوند شیاد، آقازاده، سران سپاه پاسداران، ثروتمندان تازه به دوران رسیده، سرمایه داران خون آشام و مقاطعه کاران وابسته به رژیم و اکثریت عظیم اهالی کشور که سال هاست در آتش فقر و فاقه میسوزند ، زندگی اشرافی و غرقه در فساد سردمداران شیاد و دروغ گوی رژیم ، وجود انواع ستمگریها و زور گوئی ها در جامعه اسیر و دربند، ستمدیدگی و اسارت زن ، ستم ملی، ستم براقلیت های مذهبی و ..... همه وهمه دست به دست هم داده و کلیت رژیم جمهوری اسلامی را با تمام اعوان و انصار با سرعت هرچه بیشتر، به نابودی حتمی توسط توده های زحمتکش ایران، سوق میدهد.     حسن جداری    مردادماه 1397

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: