وزیر امنیت داخلی اسرائیل خواهان محو کامل رژیم ایران از صفحه روزگار شد