"نیروهای مسلح» و نقش رضا پهلوی برای قرار گرفتن آنها در کنار مردم