اعتصاب کارگران کارخانه چغندر قند

نقده کارگران اعتصابی خشمگین از وعده های دروغین تصمیم گرفته

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: