ملاحظات یک مورخ کرد زبان در مورد اظهاراتِ دانشمند کوچر بیرکار