هموطنان اذربایجانی گل کاشتند و مشت محکم کوبیدن بر دهان نظام

#یاشاسین_اذربایجان_یاشاسین_ایران

 

 

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: