٬٬مرگ بر گرانی٬٬ کسبه و کفش فروشان تهرانی

«مرگ بر گرانی» کسبه و کفش فروشان تهرانی امروز با بستن مغازه هایشان به گرانی افسار گسیخته اعتراض

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: