ابوترابی :ما از توانایی خلق ثروت و تولید ارز و صادرات را دار

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: