پیرامون خیانت واگذاری دریاچه مازندران، محمدرضا روحانی

ویدئو
محمدرضا روحانی، کنشگر سرشناس سیاسی، از خیانت رژیم جمهوری اسلامی در واگذاری سهم ایران در دریاچه ی مازندران سخن می گوید.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: