اسم لشگر عاشورا لشگر آزربایجان بود رفسنجانی عوضش کرد!

عاقلان دانند حرف راست را. بخشی از مصاحبه در ارتباط با سکوت تبریز و لشگر عاشورا و استعمار

بخشی از مصاحبه در ارتباط با سکوت تبریز و لشگر عاشورا و استعمار

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: