رو کود

در پی ِ خدماتِ دولت ِ خدوم و عبور از رو کود

تصاویر اختصاصی رئیس جمهور مردمی، جناب دکتر حاج سید حسن روحانی در زمانِ عبور کردن از رو کود 

اجرکم عندلله

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: