کارگران نیشکر هفت‌تپه: «اینجا کارخانه است نه پادگان»

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: