دوشوكي در باره نامه به مولوی عبدالحمید،و انتشار دو کتاب

گفتگو با دكتر دوشوكي در باره نامه به مولوی عبدالحمید، دو کتاب منتشره وبرکناری وزیر اقتصاد و بحرانی
1- نامه به مولوی عبدالحمید
2- دو کتاب منتشره (کتاب مظلومیت بلوچستان در آیینه نوشتار؛ و کتاب علل ناکامی اپوزیسیون ایرانی)
3- برکناری وزیر اقتصاد و بحرانی مالی جمهوری اسلامی و نقش تحریم ها که در کتاب اپوزیسیون نیز به
آن پرداخته شده.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: