صحبتهای تکان دهنده تکفریهای داعش درباره ایرانیان

قسمتی از مستندی به نام "داعش کابوس رقه" تهیه شده در بنیاد کارلوس

صحبتهای تکان دهنده تکفریهای داعش درباره ایرانیان
قسمتی از مستندی به نام "داعش کابوس رقه" تهیه شده در بنیاد کارلوس

بخش: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: