رئیس کل بانک مرکزی ایران: فشار آمریکا باعث تغییر سیاست ارزی شد