سخنان حسین موسویان دروصفِ فرزین مخبر

حسین موسویان رئیس هیأت اجرایی جبهه ملی در یادبود شادروان فرزین مخبر:
مخبر تمام عمر را به راه مصدق بزرگ وفادار ماند
راه مصدق یعنی راه آزادی و استقلال، عدالت، شرافت و پاکدستی و راه سعادت ملت ایران

حسین موسویان رئیس هیأت اجرایی جبهه ملی در یادبود شادروان فرزین مخبر:
مخبر تمام عمر را به راه مصدق بزرگ وفادار ماند
راه مصدق یعنی راه آزادی و استقلال، عدالت، شرافت و پاکدستی و راه سعادت ملت ایران

         

 

نظردهی با فیسبوک: