بیانیه کنشگران سیاسی و مدنی درون ـ و برونمرزی پیرامون زندانیان سیاسی

به پشتیبانی از زندانیان و سرکوب شدگان سیاسی و اجتماعی و همدردی با آنان، در روزهای هفدهم و هجدهم شهریور، اعتصاب غذا خواهیم کرد

 

 

بیانیه کنشگران سیاسی و مدنی درون _ و برونمرزی در پشتیبانی از زندانیان سیاسی ایران

مردم شریف ایران!
ما امضا کنندگان زیر، به پشتیبانی از زندانیانی که حکم اعدام، حبسهای طولانی و تبعید را از دادگاههای ناعادلانه، بدون وکیل و دفاع دریافت کرده اند، زندانیان بیماری که بدون درمان در سلولها رها شده اند، وکلا و معلمان و دانشجویانی که به دلیل اعتراضات مدنی دستگیر شده اند، مادرانی که دور از کودکانشان در سلولها پرپر میشوند، دستگیریهای فله ای اعتراضات اخیر، جوانانی که دغدغه حفظ محیط زیست داشته و اکنون در سیاهچالها بازجویی میشوند، دراویشی که در زندانها مورد ضرب و شتم قرار میگیرند و همه زندانیان سیاسی که پناهی جز مردم ندارند، روز شنبه و یکشنبه مورخ هفدهم و هجدهم شهریور، اعتصاب غذای تر میکنیم.

از شما مردم آگاه و مهربان نیز دعوت میکنیم به ما بپیوندید . باشد که صدای اعتراض مردم ایران نسبت به ظلم آشکاری که بی عدالتی موجود بر زندانیان روا داشته به گوش جهانیان برسد.

امضا کنندگان :
١.دکتر محمد ملکی ٢. شهین مهین فر٣ . مادر اسانلو٤ . راحله راحمی پور٥. محمد کریم بیگی. ٦.شهناز اکملی٧. شعله پاکروان. ٨.حوریه فرج زاده طاراني ٩. راحله فرج زاده طارانی ١٠.حسن فرج زاده طارانی١١. حسین دائمی١٢. معصومه نعمتی١٣. فرشته اسانلو١٤.منصور اسانلو١٥. مریم کریم بیگی .١٦. معصومه دهقان١٧ . دکتر سیف زاده.١٨. محمد نوري زاد١٩. فرشته ناجی حبیب زاده. ٢٠ محمد نجفی٢١. سودابه نامدار زنگنه٢٢. حسن نایب هاشم٢٣. فاطمه مهدیزاده ٢٤. داود فرهاد پور ٢٥. فائقه ملك محمدي٢٦. افسون دهقان ٢٧. زهرا رفیعی٢٨. سعید اوحدی٢٩.ناصر اشجاری٣٠. اکبر امینی٣١. علی تیموری٣٢. فرزین رضاییروشنی٣٣ . پویا جگروند٣٤.زانیار سهرابی٣٥.حوری خانپور٣٦ . اسدالله فخیمی٣٧.شهناز فراهانی ٣٨.عشرت بستجانی٣٩. رباب نیکو کار٤٠ .ابراهیم احراری٤١. پروانه متین زاده ٤٢.منیژه امیری٤٣ .ایران احمدی٤٤ .فاطی سرحدی زاده ٤٥. زهرا سرحدی زاده ٤٦. فرنوش سراجی٤٧ .نوشین سراجی ٤٨.احسان سراجی٤٩. شهناز داربیان٥٠. همایونی٥١. فریده مرادخانی٥٢. لیلا جمشیدی٥٣. عسل پهلوان ٥٤ مهسا فعال زاده٥٥ - بابك عيدى پور٥٦. رامین دریکوند٥٧.مینو بهادری٥٨. مانیا بهادری ٥٩. رویا مددی٦٠ .مینا احدی٦١. مونا ده محسنی٦٢ .پروین نخستین٦٣. فاطمه رضایی٦٤. زهره حبیب محمدی٦٥ .علی صمد٦٦. رضا اکرمی٦٧. مهری٦٨. سحر ادیب٦٩ . سحر زکی خانی٧٠ . کارما پاکروان ٧١ .میترا اسکینی٧٢. حیران جهانی٧٣ .فاطی محمدی٧٤. بابک آزادی٧٥. سهند آزادی٧٦. شهلا آزادی٧٧. کیان آزادی٧٨. مسعود کریمی٧٩. جواد شفایی٨٠. پیمان پورداد٨١. احمد عالی نژاد ٨٢. نرگس أقا جانیان٨٣ . زینب سپهری٨٤. سیما سلمانی٨٥ .نیکوکار. منیر سیادت٨٦. حیدر بیگی٨٧. ملیحه ( صغری ) کریم الدینی٨٨. اشرف علوی٨٩. نرگس جوانبخت٩٠. میتراابراهیمی٩١. رضا کاکازاده٩٢. پریچهر نعمانی٩٣. فاطمه بشیری٩٤. ناصر نقاشی٩٥. روزبه اکرادی ٩٦ عسل داهول٩٧. علی رحیم زاده٩٨. شهلا یوسفی٩٩. سامان عبدوسی١٠٠. سید منوچهر افضلی١٠١. قاسم بهرامی١٠٢. لیلا خزایی١٠٣. کاوه جویا ١٠٤. بهزاد صمیمی١٠٥. اقبال اقبالی١٠٦. مرجان داوودی١٠٧. اشرف سلگی١٠٨. علی ستوده١٠٩. ارسلان اشرفی١١٠. شکوفه آذر ماسوله١١١ . امید نوروزیان١١٢. پونه اسطلخی١١٣. حسین موسوی١١٤. شیدا حقیقی١١٥. محمود زمانی١١٦. فرشته گل زی١١٧. صغرا گل گزی١١٨ . حسین طبری١١٩. دکتر سیروس اسدی١٢٠. دکتر مهشید ارفع نیا ١٢١.محسن زندیه١٢٢. حسین طوسی١٢٣ . ساسان اوایی زاده١٢٤ . شهلا نیکفال١٢٥. بهرام بهرامی١٢٦. حاج آقا عتیق١٢٧. حسین عتیق١٢٨. مططفا عتیق١٢٩. حکمت رشمه ای کریم. ١٣٠پروانه اسالو١٣١. شهین اسانلو١٣٢. غلامرضا اسانلو.١٣٣. غلامحسین اسانلو١٣٤. غلامعلی اسانلو١٣٥. فاطمه اسانلو١٣٦. رمضانعلی اسانلو١٣٧. اقدس اسانلو١٣٨. عبدالحسین اسانلو١٣٩ .حاج خانم اسانلو١٤٠. بی بی مشتی اردستانی١٤١. میرزا حسین اسانلو١٤٢. شمس الدین اسانلو١٤٣. محبوبه صحرا نورد١٤٤. شهروز صحرا نورد. جمیله صحرا نورد .مهر امرالله خسروی. امرالله صحرانورد ١٤٥. فتانه صحرا نورد١٤٦. رضا شهابی١٤٧. داوود رضوی١٤٨ .ابراهیم مددی١٤٩. حسین کریمی سبزوار١٥٠. حسن سعیدی وحید١٥١. فریدونی اکبر نظری١٥٢. سودابه امینی١٥٣. زری اخلاقی١٥٤ . قاسم اخلاقی١٥٥. حیدر جلفایی١٥٦ . حلیمه منتظری ١٥٧. دل ارا کیانی ١٥٨. سمانه حسن زاده١٥٩. عبدالعلی حسن زاده١٦٠ . صدف حسین زاده ١٦١. محسن شهامتی١٦٢. مرجان بیدگلی١٦٣ . درنا بیدگلی١٦٤ . اعظم شرافتی١٦٥.کوکب نیازمند١٦٦. انسیه مولوی١٦٧. فرنوش ابراهیمی ١٦٨. فرشته ابراهیمی ١٦٩.فائقه ابراهیمی١٧٠. فتانه شیرمحمدی١٧١ .حمیدرضا مسیبیان.١٧٢ پيمان حاج محمود عطار١٧٣ . سهیلا دالوند١٧٤.مجیددری١٧٥ . پرستو آسا ١٧٦. پریسا آسا ١٧٧. منیر عبدی ١٧٨. علی محمد جهانگیری١٧٩. حميد كرمي .١٨٠ احترام عبدوس ١٨١ . عمار ملكي ١٨٢.مريم قرباني . ١٨٣ . زهرا سادات ابراهيمي . ١٨٤ . بهنام منصوريار ١٨٥ . منصوره رمضاني . ١٨٦ . بهزاد عرب گل ١٨٧ ، نازيتا معلمي ١٨٨ . افشار ملكي . دنيا امجدي ١٩٠ . آتوسا يگانه١٩١ . شراره آرام ١٩٢. سينا تمدني١٩٣. رضوان بيگي ١٩٤ رضا مقيمي ١٩٥جان الفتي ١٩٦ سرشك درخشان ١٩٧ گلستان دريايي ١٩٨ حميد اعظمي ١٩٩پروانه فدايي ٢٠٠ فاطمه اعظمي ٢٠١ پوران شريعتي ٢٠٢مريم آهنگري ٢٠٣ زينب كاوري زاده جو۲۰۴ شراره ارام ۲۰۵سینا تمدنی۲۰۶رضوان بیگی۲۰۷رضا مقیمی۲۰۸ جان الفتی۲۰۹ سرشک درخشان۲۱۰ گلستان دریایی ۲۱۱ حمید اعظمی۲۱۲ پروانه فدایی۲۱۳ فاطمه اعظمی۲۱۴پوران شریعتی۲۱۵مریم آهنگری۲۱۶زینب کاوری زاده جو۲۱۷ نجف بزرگی۲۱۸ روشنک معاضدی۲۱۹ یاسمین گلابچی۲۲۰ الهه رضوی۲۲۱هادی نقوی۲۲۲. مریم نوروزی. ۲۲۳.ماهان جلال دوست ۲۲۴. الهام رسولی ۲۲۵. سمیه پشنگ پور.۲۲۶ رزا روژان.۲۲۷ دلارا روزگاری .۲۲۸ لیلا قدیری.۲۲۹ پروانه حاجیلو. ۲۳۰حسین محققین۲۳۱ خلاقی. ۲۳۲نسرین قنبری . ۲۳۳ فروغ امیری. ۲۳۴ سهیلا چشمه نوشی . ۲۳۵ شهناز حسینی .۲۳۶ صبری حسن پور .۲۳۷ سهیلا عین الیقین ۲۳۸. مونا محمودی ۲۳۹. حسین کشاورزی .۲۴۰مهرداد بندی ۲۴۱. نامیرا نوری۲۴۲ فرزانه کوثری .۲۴۳مریم برومند علیزاده. ۲۴۴. ناجی یخچالی ۲۴۵. اسماعیل جوراب باف فاضل.۲۴۶. ابوالفتح فروزنده جو.۲۴۷. زرتشت احمدی راغب ۲۴۸.هادی فخر. ۲۴۹ هاله باقرزاده . ۲۵۰ پروین حیدریان۲۵۱. محمدعلی غیوری۲۵۲. عزت حبیب نژاد ۲۵۳. سوسن اوالی۲۵۴. شهلا خباززاده ۲۵۵. مینا مینایی ۲۵۶. ارمین دشتی۲۵۷ . مهدی پویا. ۲۵۸دانیل بهروز.۲۵۹ اندرانیک مرادی۲۶۰ . شیدا ناظر زاده ۲۶۱. ثریا کریمی ۲۶۲. محبوبه حسین پور ۲۶۳. رضا اولیا .۲۶۴. سروش اذرفام ۲۶۵. منیژه ناظم ۲۶۶. میترا سالار ۲۶۷. وحید بدیعی ٰ

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: