اهانت اخوند به يك سگ

اهانت اخوند به يك سگ و جواني كه در حمايت از سگ ،اخوند ها را لعنت مي كند

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: